Leerstoornissen

Lezen - Spelling - Rekenen

Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden met het lezen, spellen en/of rekenen. Dit kan te wijten zijn aan een leerachterstand die weer kan ingehaald worden dankzij begeleiding en therapie. Hierbij spreken we van leerproblemen.

Andere kinderen ervaren hardnekkige problemen ondanks intensieve begeleiding. In dit geval kan gesproken worden van een leerstoornis en wordt een diagnose dyslexie (lezen), dysorthografie (spelling) of dyscalculie (rekenen) gesteld. Deze stoornissen kunnen samen voorkomen. Kinderen met een leerstoornis geraken vaak gedemotiveerd, een speelse aanpak is dus zeker van belang. Verder helpt logopedie hen bij het aanleren en automatiseren van vaardigheden en technieken.

DYSLEXIE

Een leesstoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het correct lezen en/of het spellen op woordniveau. Als kinderen leren lezen en schrijven, leren ze letters koppelen aan klanken en klanken koppelen aan letters. Voor elk kind is dit een moeilijk proces, maar door het herhaaldelijk oefenen, wordt dit geautomatiseerd. Bij kinderen met dyslexie is er dan net een duidelijk automatisatieprobleem aanwezig.

DYSORTHOGRAFIE

Een schrijfstoornis dat sterk verwant is met dyslexie. Er is het onvermogen om tot correct schrijven te komen. Het correct analyseren van hoorwoorden, het kunnen memoriseren van onthoudwoorden en het kunnen toepassen van spellingsregels verloopt zeer moeizaam.

DYSCALCULIE

Een rekenstoornis waarbij het kind het onvermogen heeft om tot correct rekenen te komen. Het automatiseren komt maar niet of moeizaam tot stand. Vaak heeft een kind met dyscalculie weinig (ruimtelijk) inzicht, moeite met klokkijken en geen sterk geheugen.